REGULAMIN GreatKIDS 2019 – GREATMAN TRIATHLON TRILOGY

REGULAMIN GreatKIDS 2019

I. Organizatorzy

 • Firma KOTAS

II. Cel

 • Upowszechnienie triathlonu oraz duathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz mieszkańców Miast Gospodarzy.
 • Promocja Miasta i Gminy Kórnik.
 • Promocja Miasta Śrem.
 • Promocja Gminy Kościan, Miasta Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.

III. Termin i miejsce

 • Kórnik GreatKids odbędzie się w dniu 04.08.2019 na Błoniach w Kórniku.
 • Kościan GreatKids odbędzie się w dniu 25.08.2019 przy plaży Nowy Dębiec.
 • Śrem GreatKids odbędzie się w dniu 15.09.2019 przy jeziorze Grzymisławskim.

IV. Kategorie wiekowe, dystanse, pomiar czasu i wyniki

Kategorie wiekowe:

 • Kids 0 (0-2lata) – roczniki 2019-2017
 • Kids 1 (3-4lata) – roczniki 2016-2015
 • Kids 2 (5-6 lat)- roczniki 2014-2013
 • Kids 3 (7-8 lat)- roczniki 2012-2011
 • Kids 4 (9-10 lat)- roczniki 2010-2009
 • Kids 5(11-12 lat)- roczniki 2008-2007
 • Kids 6 (13-15lat)- roczniki 2006-2004

GreatKids zostanie rozegrany na dystansach odpowiednich do wieku uczestników. Dystanse różnią się nieznacznie w danym mieście w zależności od ułożenia terenu i możliwości przeprowadzenia zawodów – informacje w zakładce GreatKids w danym mieście.

 • Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
 • Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji
 • W kategorii Kids 0 oraz Kids 1 tradycyjny rower na etapie kolarskim może być zastąpiony rowerkiem biegowym, wózkiem, kosiarką, samochodem lub inną zabawką. W przypadku nie używania roweru   kask nie jest obowiązkowy, a dzieci startują zaraz po dzieciach na rowerach. W Kids 2 dopuszczalne są rowerki biegowe.
 • Dzieci startujące z pomocą rodzica zobowiązane są do ustąpienia pierwszeństwa samodzielnie startującym i startują w 2 rzędzie.

V. Klasyfikacje i nagrody:

Klasyfikacje wiekowe

 • Kids 0 –wszyscy są zwycięzcami
 • Kids 1 – wszyscy są zwycięzcami
 • Kids 2 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 3 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 4 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 5 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 6 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy

Każdy zawodnik, który ukończy GreatKids otrzyma okolicznościowy medal.

Dekoracja tylko dla Kids 2, 3, 4, 5, 6.

VI. Warunki uczestnictwa

 • W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
 • Limit liczby uczestników to 200.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 • Wszyscy zawodnicy startujący  w GreatKids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów GreatKids oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość Regulaminu i akceptują go, oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy GreatKids. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

VII. Zgłoszenia, opłata startowa

 

 • Zgłoszeń należy dokonywać przy pomocy formularza elektronicznego i dokonać płatności przez system płatności online lub przelewem tradycyjnym. Formularz dostępny na stronie internetowej: www.greatman.pl w zakładce „ZAPISY”
 • Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego jest możliwa tylko do 2 tygodni przed zawodami – 21.07.2019 (Kórnik) 11.08.2019 (Kościan) 1.09.2019 (Śrem).
 • Płatności przez system płatności online można dokonywać do godziny 24:00 w dniach: 28.07 2019 (Kórnik), 18.08 2019,  (Kościan) 08.09 2019  (Śrem) po tym terminie kontakt w sprawie zapisów na mail kontakt@greatman.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową w wyznaczonym terminie.

VIII. OPŁATY

CENA PAKIETU STANDARD – do 30 dni przed zawodami – 15zł, później 25zł.

Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia pakietu standard.

 • Pakiet SPORT (dodatkowo koszulka techniczna zawodów)+19 zł
 • Pakiet GREATMAN STYLE (dodatkowo koszulka bawełniana GREATMAN) +29 zł
 • Pakiet GREATMAN SWIM (dodatkowo ręcznik GREATMAN) +30 zł *

 

*Każdy zawodnik dokonuje płatności poprzez system płatności online lub przelewem tradycyjnym. Przy wyborze płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 2%

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników GreatKids będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników GreatKids będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w GreatKids obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach
 • Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

X. Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z GreatKids należy składać w formie wiadomości e-mail pod kontakt@greatman.pl, z dopiskiem „GreatKids-Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 • Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje dotyczące GreatKids rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 • Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GreatKids będzie ostateczna.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
 • Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 • W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Wszelkie pytania dotyczące zawodów GreatKids należy kierować na adres kontakt@greatman.pl