REGULAMIN GreatKIDS 2018 – GREATMAN TRIATHLON TRILOGY

REGULAMIN GreatKIDS 2018

Regulamin GREATKIDS 2018

I. Organizatorzy

 • Firma KOTAS

II. Cel

 • Upowszechnienie triathlonu oraz duathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz mieszkańców Miast Gospodarzy.
 • Promocja Miasta i Gminy Kórnik.
 • Promocja Miasta Śrem.
 • Promocja Gminy Kościan, Miasta Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.

III. Termin i miejsce

 • KórnikGreatKids odbędzie się w dniu 12.08.2018 w Kórniku.
 • Kościan GreatKids odbędzie się w dniu 02.09.2018 przy plaży Nowy Dębiec.
 • Śrem GreatKids odbędzie się w dniu 16.09.2018 przy jeziorze Grzymisławskim.

IV. Kategorie wiekowe, dystanse , pomiar czasu i wyniki

Kategorie wiekowe:

 • Kids 0 (0-2lata) – roczniki 2018-2016
 • Kids 1 (3-4lata) – roczniki 2015-2014
 • Kids 2 (5-6 lat)- roczniki 2013-2012
 • Kids 3 (7-8 lat)- roczniki 2011-2010
 • Kids 4 (9-10 lat)- roczniki 2009-2008
 • Kids 5(11-12 lat)- roczniki 2007-2006
 • Kids 6 (13-15lat)- roczniki 2005-2003

GreatKids zostanie rozegrany na dystansach odpowiednich do wieku uczestników. Dystanse różnią się nieznacznie w danym mieście w zależności od ułożenia terenu i możliwości przeprowadzenia zawodów – informacje w zakładce GreatKids w danym mieście.

Rower + Bieg

 • Kids 0
 • Kids 1

Klasyczny Duathlon Rower + Bieg + Rower

 • Kids 2
 • Kids 3
 • Kids 4
 • Kids 5
 • Kids 6
 • Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
 • Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji
 • W kategorii Kids 0 oraz Kids 1 tradycyjny rower na etapie kolarskim może być zastąpiony rowerkiem biegowym, kosiarką, samochodem lub inną zabawką. W przypadku nie używania roweru   kask nie jest obowiązkowy, a dzieci startują zaraz po dzieciach na rowerach. W Kids 2 dopuszczalne są rowerki biegowe.
 • Dzieci startujące z pomocą rodzica zobowiązane są do ustąpienia pierwszeństwa samodzielnie startującym i startują w 2 rzędzie.

V. Klasyfikacje i nagrody:

Klasyfikacje wiekowe

 • Kids 0 –wszyscy są zwycięzcami
 • Kids 1 – wszyscy są zwycięzcami
 • Kids 2 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 3 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 4 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 5 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy
 • Kids 6 –  miejsca I-III dziewczynki i chłopcy

Każdy zawodnik, który ukończy GreatKids otrzyma okolicznościowy medal.

Dekoracja tylko dla Kids 2, 3, 4, 5, 6.

VI. Warunki uczestnictwa

 • W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
 • Limit liczby uczestników to 36 osób w każdej kategorii wiekowej oraz 150 osób łącznie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 • Wszyscy zawodnicy startujący  w GreatKids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów GreatKids oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość Regulaminu i akceptują go, oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy GreatKids. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

VII. Zgłoszenia, opłata startowa

 • Zgłoszenia do GreatKids będą przyjmowanie do 7 sierpnia 2018 (Kórnik) 28 sierpnia (Kościan) 11 września (Śrem) jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego oraz opłaceniu opłaty startowej. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na 30 osób w każdej kategorii wiekowej oraz 120 osób łącznie.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz i zostali umieszczeni na liście startowej
 • Za udział w zawodach GreatKids będą pobierane opłaty – do 30 dni przed zawodami 15 zł, później 25zł.

Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia wersji pakietu do opcji:

PLUS (dodatkowo koszulka poszczególnych zawodów) +19 zł

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników GreatKids będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników GreatKids będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w GreatKids obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w
 • Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z GreatKids należy składać w formie wiadomości e-mail pod kontakt@greatman.pl, z dopiskiem „GreatKids-Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 • Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje dotyczące GreatKids rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 • Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GreatKids będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
 • Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 • W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Wszelkie pytania dotyczące zawodów GreatKids należy kierować na adres kontakt@greatman.pl